Menu

Technické parametre dýh Alpi

Spoločnosť ALPI-DÝHA, spol. s r.o. dodáva arodyhy, vyrábané svetovým producentom tohto druhu zbožia - talianskou firmou ALPI S.p.A.

Dyhy ALPILIGNUM

Alpilignum je dekoratívna krájaná vrstvená dyha podľa normy ISO 18775.

Priemerná hmotnosť krájanej dyhy sa skladá z:

Vzhľadom k tomu, že je výrobok Alpilignum na báze dreva, môže sa jeho vlhkosť meniť v závislosti na podminkach prostredia, pri doprave a skladovaní.

Krájané dyhy z dreviny ayous majú tieto normálne rozmery:

- dĺžka* = 220 – 250 – 280 – 315 cm
- šírka* = 62 – 68 cm**

Krájané dyhy z topoľa majú normálne rozmery:

- dĺžka* = 200 -220 – 230 - 250 – 260 cm
- šírka* = 62 – 68 cm**

Krájané dyhy z lipy majú normálne rozmery:

- dĺžka* = 220 - 250 – 280 - 315 cm
- šírka* = 62 – 68 cm**

Hrúbka * = 0,5÷2,5 mm s nižšie uvedenými nominálnymi intervalmi hrúbky:***

až do 1,5 mm (vrátane)          nominálny interval 0,05 mm
väčší než 1,5 mm                   nominálny interval 0,10 mm
__________________________________________________________________________________________ 
* Na objednávku a pre určité rady výrobkov je možné dodať krájané dyhy iných rozmerov.
** S výnimkou určitých radov výrobkov
*** Na objednávku môžu byť dodané s inou požadovanou hrúbkou

Rozmerové tolerancie

Dĺžka a šírka -  tolerancie sú definované v obchodných zmluvách.
Hrúbka - podľa normy ISO 18755

Objemová hmotnosť

450~900 kg/m3 (merané podľa normy ISO 9427)

Emisie formaldehydu

Emise formaldehydu podľa E1 (analyzované podľa EN 717)

Svetlostálosť

Alpilignum nie je konečný výrobok a preto jeho svetlostálosť závisí na cykle a chemickej typológii aplikovaného vrchného laku. Doporučujeme teda pre optimalizáciu jeho vlastností vykonať predbežné testy podľa jeho použitia.   

Mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti Alpilignum veľmi záležia, okrem použitého podkladu, tiež na spôsobe odýhovania, na cykle a chemickej typológii aplikovaného vrchného laku. Pre optimalizáciu jeho vlastností teda doporučujeme vykonať predbežné testy podľa jeho použitia.  

Farba a štruktúra

Alpilignum je výrobok na báze prírodného dreva, preto u neho dochádza ku zmene farebnosti oproti referenčnému farebnému odtieňu. Pred použitím výrobku doporučujeme skontrolovať, či farba a smer vlákien dodaného materiálu odpovedajú objednávke. 

Skladovanie

Alpilignum tvorí prevažne drevo, a preto mení obsah svojej vlhkosti v rovnováhe s prostredím, v ktorom sa s ním pracuje a kde je skladované. Doporučujeme preto udržovať v prostredí pri referenčnej teplote 20 °C a vlhkosť mezi 40 a 70 % (Ur).
Je absolútne nutné zabrániť akémukoľvek kontaktu výrobku s vodou alebo inými tekutinami.
Je nutné zabrániť kondenzovaniu a vytváraniu kvapiek vody na povrchu výrobku.
Výrobok sa musí skladovať na rovnom povrchu a vo výške aspoň 200 mm od zeme.
Alpilignum je nutné chrániť pred svetelným, a to i nepriamym žiarením.

Doporučenie pre použitie - odýhovanie

LEPENIE MOČOVINOVÝMI LEPIDLAMI

Alpilignum sa môže lepiť močovinovými lepidlami na všetky podklady na báze dreva. Iné podklady sa musia vyskúšať a prípad od prípadu posúdiť. Množstvo lepidla na meter štvorcový závisí na typu a hrúbky podkladu, na štruktúre dyhy (pruhované, fládrované, korenicové), na hrúbke dyhy a typológii lisovania. Normálne sa doporučuje neprekračovať 150 g lepidla na m2 pri lisovacom tlaku od 1,5 baru do 5 barov.
Doporučená teplota pri dyhovaní sa pohybuje od 85 °C do 120 °C.
Do lepidla môžu byť k úprave reologických vlastností pridané organické či anorganické pojivá, aby sa upravilo jeho presakovanie cez vrstvu dyhy.  Vždy se doporučuje používať pigmenty s podobnými odtieňami, ako je farba dyhy.
Výrobky na báze lipy sa lepia aspoň 120/140 g močovinového lepidla na m2, ktoré sa podľa možnosti zmieša s 20 % vinylového lepidla.

LEPENIE VINYLOVÝMI LEPIDLAMI

Krájaná dyha Alpilignum sa môže lepiť vinylovými lepidlami na všetky podklady na báze dreva. Iné podklady sa musia vyskúšať a prípad od prípadu posúdiť. Vzhľadom na termoplastické vlastnosti tohto typu lepidla, sa musí aplikované množstvo veľmi presne nastaviť podľa dyhy, podkladu a typu lisu, aby sa zabránilo nebezpečnému prelínaniu, ktoré sa vo fáze brúsenia ťažko odstraňuje.
Normálne sa doporučuje použiť medzi 80 g lepidla na m2 a 100g/m2 pri lisovacom tlaku od 1,5 baru do 3,5 baru.
Doporučovaná teplota pri dyhovaní sa môže pohybovať od 60 °C do 90 °C.

LEPENIE TAVNÝMI LEPIDLAMI

Lepenie tavnými lepidlami typu polyolefínov, EVA a polyuretanových reaktívnych lepidiel je s výrobkom Alpilignum kompatibilné a používa sa hlavne na menšie plochy, ako sú hrany lepené automatickými systémami s mechanickým prítlakom.

Iné metódy odýhovania sa overujú predbežnými skúškami. V každom prípade doporučujeme dodržovať špeciálne pokyny dodávateľa lepidla.

BRÚSENIE

Alpilignum sa po nalepení na zvolený podklad musí prebrúsiť brúsnym papierom, aby sa z povrchu odstránily stopy po manipulácii a stopy prelínajúceho sa lepidla. K brúseniu sa používajú brúsne papiere so zrnitosťou 120 – 150 – 180 používané jednotlivo alebo jeden po druhom, na manuálnych alebo automatických brúskach. Brúsne papiere so zrnitosťou 100 alebo 220/240 sa používajú len k dosiahnutiu zvláštnych efektov na výrobku. Brúsenie kolmo k smeru vlákien, ak je vykonávané silou a pomocou papierov so zrnitosťou 120 – 150 – 180, môže zanechať zretelné mikro ryhy a povrchové vytrhanie vlákien, s ktorými sa stretávame hlavne pri drevinách ako je lipa.

LAKOVANIE

Rovnako ako všetky ostatné dreviny, vyžaduje lakovanie dyhy Alpilignum také produkty, ktoré uchovajú a ochránia materiál čo najdlhšie pred chemicko-fyzikálnym opotrebovaním (fotodegradácia, tepelný rozklad...) a mechanickým opotrebovaním (odrenie, nárazy atd....) Vrstvené drevo sa dá bez zvláštnych problémov moriť. Tento proces sa doporučuje.
Alpilignum sa dá lakovať všetkými spôsobmi a vštkými druhmi produktov doporučovaných na lakovanie dreva. Samozrejmé, lepších výsledkov sa dá dosiahnuť, ak zvolíme v rôznych triedach lakov také, ktoré majú nasledujúce vlastnosti:

- vysokú zmáčaciu schopnosť
- výraznú schopnosť oddialiť zožltnutie
- vysokú ochranu pred ultrafialovými lúčami.

Čo sa týka vodou riediteľných lakov, doporučujeme používať len tie, ktoré sú stabilnými pri mierne kyslom pH (4-6), ako sú napríklad špeciálne laky vyvinuté pre kyslé listnaté dreviny.
Je dobrým pravidlom dodržovať presné pokyny uvádzané výrobcami lakov a vykonávať, pred spustením lakovacieho procesu, predbežné testy.
----
Pri akejkoľvek nejasnosti kontaktujte technický servis firmy Alpi.
----

Informácie a doporučenia sa zakladajú na súčasných znalostiach firmy Alpi. Na základe nových skúseností alebo pri nových výrobných systémoch sa teda môžu zmeniť. Užívateľ je povinný skontrolovať, či je výrobok vhodný pre zamýšľané použitie.


Základné typy arodyhy
I. Radiálna dyha 
II. Tangenciálna dyha 
III. Korenica (Radica) 
IV. Dekoratívna dyha

Možnosti použitia dyhy ALPILIGNUM
Dyha značky ALPILIGNUM je díky svojim vlastnostiam vhodná pre najširšie použitie. 
Použitie dyh:


Dyhy ALPIKORD

Alpikord je dekoratívna lakovaná drevrná doska, získaná zalisovaním krájanej drevenej dyhy Alpi vysokým tlakom na fenolový podklad.

Rôzne povrchové úpravy materiálu Alpikord prepožičiavajú drevu špeciálny lesk (SILK), prírodný vzhľad (WAX) a štruktúru (GROOVE), alebo technologicky pokrokové vlastnosti ako je požiarna odolnosť (AF2) certifikovaná IMO MED.  K dispozícii je kolekcia štyridsiatich artiklov skladom. Alpikord si aj po čase udržuje svoju krásu, kedy teplo dreva doplňujú odolnosť, pevnosť, rovnorodosť a stálosť farby a tvaru.
Okrem tradičnej povrchovej úpravy lakovaním, ktorá činí z tohto produktu unikátny a nenapodobiteľný materiál, môže byť Alpikord na objednávku vyrobený s melaminovým povrchem, aby sa pre zvláštne podmienky používania zvýšila jeho povrchová odolnosť. Takmer pre všetky produkty kolekcie Alpikord sú k dispozícii melamínové povrchové úpravy v pololesku (OL) a v matnom prevedení (SOFT). Melamínové povrchové úpravy môžu mať tiež vlastnosti požiarnej odolnosti certifikované IMO MED, s homologáciou Triedy 1 alebo s certifikáciou Triedy B-S1.d0.

Materiál je vhodný na post-forming. 
  
Rozmery dyhy ALPIKORD
Hrúbka 1 mm 
Šírka 1250 - 1300 mm 
Dĺžka 2500 - 3 050 mm
 

KANCELÁRIA

Mlaty 8, 642 00 Brno


Sklad

Košuličova 10, 619 00 brno


+420 737 687 632

alpidyha@alpidyha.cz